Pravne usluge

Bankarsko i financijsko pravo

Pružanje pravnog savjetovanja i izrada dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, vrijednosnih papira, sindiciranih zajmova i ostalih financijskih proizvoda; Refinanciranje; Pravni Due Diligence

Pravo tržišta kapitala

Pružanje pravnog savjetovanja glede inicijalnih i sekundarnih javnih ponuda, uvrštenja vrijednosnih papira na burzu, izrade Prospekta; Pravno savjetovanje sudionika tržišta kapitala; Zastupanje pred regulatorom (HANFA)

Trgovačko pravo i pravo društava

Pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava; Pružanje pravne podrške u poslovanju (osnivanje društava i savjetovanje u svezi pravnih pitanja upravljanja društvom i nadzora nad društvom, strukturiranje i vođenje glavnih skupština); Korporativno upravljanje (izrada korporativnih akata društva, sporazuma dioničara, pravilnika o organizaciji i radu organa društva); Izrada i savjetovanje pri izradi trgovačkih i menadžerskih ugovora; Provođenje restrukturiranja i likvidacije društva

Pravo vezano za poslove pripajanja, spajanja i preuzimanja

Strukturiranje i pravno savjetovanje te izrada transakcijske dokumentacije u svezi pripajanja i spajanja, podjele trgovačkih društava, javnih i privatnih ponuda za preuzimanje, istiskivanja manjinskih dioničara, postupaka privatizacije; Pravni Due Diligence; Izrada sporazuma dioničara i članova društva;

Pravo tržišnog natjecanja

Prijave namjere koncentracije pri Agenciji za tržišno natjecanje; Pravno savjetovanje u svezi zabranjenih sporazuma (vertikalni i horizontalni ugovori) i zlouporabe tržišnog položaja

Pravo vezano za financiranje projekata i zajedničkih ulaganja

Pravno savjetovanje pri strukturiranju i provedbi financiranja projekata (ugovora za projektno financiranje), javno-privatnog-partnerstva (B.O.T., B.O.O.T. ugovori, ugovori o koncesiji)

Pravne usluge vezane za nekretnine

Pravno savjetovanje u projektima razvoja nekretnina (izgradnji trgovačkih centara, poslovnih i rezidencijalnih objekata, hotela i marina); Izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina i pružanje potpore pri uknjižbi prava i činjenica u zemljišne knjige; Najam stambenih jedinica i zakup poslovnih prostora; Ugovori o građenju; Pravni Due Diligence

Pravo vezano za energetiku i infrastrukturu

Pravno savjetovanje u svezi ulaganja u plinsku i naftnu industriju, infrastrukturnih projekata, projekata obnovljive energije, javnih natječaja, koncesija, privatizacija, autocesta, regulatornih pitanja i usklađenosti; Pravni Due Diligence; Zastupanje pred regulatorom (HERA)

Radno pravo

Pružanje svakodnevne pravne podrške trgovačkim društvima; Izrada internih organizacijskih dokumenata, ugovora o radu i ostalih isprava; Zastupanje u postupku kolektivnog pregovaranja i odnosima sa sindikatima; ESOP; Zastupanje u radnim sporovima; Savjetovanje u postupku outsourcinga; Zastupanje pred državnim tijelima

Pravo intelektualnog vlasništva

Zastupanje u postupcima pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, CARnetom, Upravnim sudom Republike Hrvatske, WIPOm i nadležnim sudovima; Postupci pretraživanja, registracije i zaštite žiga, patenata i industrijskog dizajna; Upisi licenci, podlicenci i prijenosi prava; Poništaj i opoziv žiga; Autorska prava; Domene

Rješavanje sporova, arbitraža

Zastupanje u trgovačkim sporovima, postupcima pred izbranim sudovima (arbitraža) i postupcima mirenja; Zastupanje u radnopravnim i građanskopravnim sporovima; Zastupanje u sporovima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske i poreznim tijelima; Zastupanje prema dužnicima u postupcima naplate dugovanja i ovrhama

Pravo prisilne naplate, stečaja i restrukturiranja

Ovršni postupci; Stečajni postupci; Restrukturiranje

Telekomunikacijsko pravo i pravo elektroničkih medija

Telekomunikacijski projekti; Pravno savjetovanje u području telekomunikacijske regulative, usklađenosti, licenciranja i medijskih sporova; Zaštita podataka

Pravo osiguranja

Zastupanje pred regulatorom; Pravni Due Diligence; Pravno savjetovanje u pogledu ugovora osiguranju, zakonske regulative, proizvoda osiguranja; Zastupanje u sporovima iz osiguranja

Zastupanje pred regulatorima

Pravno savjetovanje i pružanje usluga zastupanja pred državnim regulatornim agencijama; Upravni postupci

Pravo zaštite potrošača, odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda

Svakodnevno pružanje pravne podrške trgovcima u poslovanju; Pravno savjetovanje u odnosu na usklađenost sa Zakonom o zaštiti potrošača; Zastupanje pred nadležnim tijelima